top of page

PRIVACY

VOORWAARDEN ALGEMEEN

Deze website wordt beheerd door O3 DEVELOPMENT. Door het gebruik ervan, aanvaardt de bezoeker integraal de gebruiksvoorwaarden en verbindt hij er zich toe om ze zonder enig voorbehoud te respecteren. O3 DEVELOPMENT behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde te wijzigen, waarbij de gebruiker verzocht wordt om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik opnieuw door te nemen.

AANSPRAKELIJKHEID BETREFT DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

O3 DEVELOPMENT streeft naar een zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in zijn publicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het doel van deze website is om algemene en indicatieve informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van O3 DEVELOPMENT. De verstrekte informatie maakt op geen enkele manier juridisch of fiscaal advies uit. Elk gebruik dat gemaakt wordt van de informatie is bijgevolg op eigen risico. O3 DEVELOPMENT is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen. O3 DEVELOPMENT is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz.

AANSPRAKELIJKHEID ALGEMEEN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

In bepaalde rubrieken bevat de website van O3 DEVELOPMENT hyperlinks naar webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van www.wowprojects.be. Deze webruimten van derden blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten. O3 DEVELOPMENT is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring of wettiging in van de elementen bevat in deze websites. De beheerders van deze websites zijn bijgevolg de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, etc. O3 DEVELOPMENT wijst dan ook alle aansprakelijkheid met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, gepubliceerd op deze websites waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan, van de hand.


WET VAN TOEPASSING EN RECHTSPRAAK

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit deze website zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het Belgisch recht, waarbij uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd zijn. O3DEVELOPMENT kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.


TOEGANGSVERBOD TOT DE WEBSITE

O3DEVELOPMENT behoudt zich het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging de toegang tot zijn website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, indien deze persoon deze gebruiksvoorwaarden zou schenden, de goede reputatie van de website zou aantasten, inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden of de website zou aanwenden voor onwettige doeleinden.

INTELLECTUELE RECHTEN

De gebruiker van deze website mag geen informatie verkregen op deze site wijzigen, kopiëren, doorgeven, verspreiden, vertalen, publiceren of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de vermelde informatie, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van O3 DEVELOPMENT of de desbetreffende rechthebbende. De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan O3 DEVELOPMENT of rechthoudende derden.


BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie: de Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde "privacywet"), gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001, alsook de Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een webformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker ons toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met ons contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot ons via de contact pagina van deze website.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op uw harde schijf geplaatst worden en dit om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, weigert of verwijderd. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. In voorkomend geval kan de behoorlijke werking van deze website echter niet gegarandeerd worden. O3 DEVELOPMENT kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit stelt ons in staat om onze website continu te optimaliseren voor de gebruikers ervan.

PRIVACY: Over
bottom of page